Rejestracja i logowanie

Oferta pracy - ELBIS

Rozmaitości 07-11-2019 Autor: ogłoszenie
0

ELBIS Sp. z o.o.

Poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. Automatyki

 

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za wykonywanie prac związanych z procesami przygotowania i realizacji inwestycji, w tym pracą z dokumentacją techniczną oraz za wykonywanie czynności nadzoru nad pracami montażowymi i rozruchowymi w obszarze automatyki, prowadzonymi na budowie bloku energetycznego o mocy 450 MW w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów.

 

 1. Kandydaci przystępujący do rekrutacji powinni spełniać następujące kryteria:

  Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu przygotowania, nadzoru i realizacji inwestycji w zakresie automatyki /obwody AKPiA, systemy cyfrowego sterowania procesami technologicznymi, itp./ oraz legitymować się wykształceniem i doświadczeniem zawodowym potwierdzających wysokie kompetencje i przygotowanie zawodowe w obszarze automatyki, a w szczególności posiadać następujące umiejętności:

 • pracy z dokumentacja techniczną,
 • oceny stanu technicznego instalacji i urządzeń w obszarze automatyki,
 • prowadzenia niezbędnej dokumentacji inwestycyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenia skutecznego nadzoru nad prowadzonymi pracami montażowymi i rozruchowymi na obiekcie,
 • współpracy w Zespole Inżyniera Kontraktu,
 • pracy analitycznej i rozliczania robót montażowych,
 • kosztorysowania robót montażowych w obszarze automatyki,
 • znajomość obsługi komputera i uprawnienia kat. B do prowadzenia pojazdów.

 

2. Dodatkowym atutem kandydatów będą następujące umiejętności:

 • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu automatyki,
 • samodzielność i dokładność,
 • umiejętność analitycznego podejścia do rozwiązywanych problemów,
 • odbyte kursy i szkolenia,
 • znajomość języka angielskiego.
   
 1. Trudności i uciążliwości na stanowisku:

 • praca na wysokości,
 • stres związany z odpowiedzialnością na stanowisku pracy.
   
 1. Wymagania kwalifikacyjne:
  wykształcenie wyższe i minimum 6 lat pracy w obszarze automatyki,

 2. Ilość etatów do obsadzenia: 1 etat ( lub umowa pomiędzy podmiotami gospodarczymi)
   

 3. Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • stabilne warunki zatrudnienia.
   

 1. Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę lub pomiędzy podmiotami gospodarczymi

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i nabyte uprawnienia oraz informację o oczekiwaniach płacowych) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r. w zamkniętej kopercie na adres:

 

ELBIS Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec,

z określeniem tematu „rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. Automatyki ”

 

 • Prosimy o zamieszczenie w zgłoszeniu adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.

 • Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 • Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 • Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu (97-427) przy ul. Instalacyjnej 2.

 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w ELBIS Sp. z o.o. pod adresem e-mail: iod.elbis@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej

 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

 4. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 5. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 6. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 10. Zgoda. Prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez ELBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, ul. Instalacyjna 2 (97 – 427) w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko „Specjalista ds. Automatyki”.

 

Komentarze dla tego artykułu zostały wyłączone.
Czytaj także