Rejestracja i logowanie

Wywiad z Wiolettą Czemiel-Grzybowską, prezes PGE GiEK. Pytamy o zwolnienia, spalanie śmieci w elektrowni oraz kopalnię w Złoczewie

Wydarzenia 08-05-2020 Autor: Greg Foto: PGE GiEK
144
Wywiad z Wiolettą Czemiel-Grzybowską, prezes PGE GiEK. Pytamy o zwolnienia, spalanie śmieci w elektrowni oraz kopalnię w Złoczewie

Rozmawiamy z Wiolettą Czemiel-Grzybowską, prezesem koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W długiej rozmowie pytamy o politykę kadrową w spółce i zwolnienia pracowników, a także o plany spalania tysięcy odpadów w bełchatowskiej elektrowni. Szefowa energetycznego koncernu odnosi się także do tematu Złoczewa i nowoczesnych rozwiązań w energetyce m.in. zgazowywania węgla, które mogłoby zostać wykorzystane w Bełchatowie. 

Swoje rządy w spółce zaczęła Pani od wymiany wielu dyrektorów w koncernie. Mówi się, że pracę straciło też wielu szeregowych pracowników. Czy małe tsunami kadrowe w PGE GiEK było konieczne?

Obecny Zarząd Spółki, funkcjonujący w nowym składzie osobowym od 25 marca 2020 r., został powołany przez organy nadzorcze w wyniku konkursu. Tym samym zaakceptowane zostały przedłożone przez obecnych Członków Zarządu propozycje zmian oraz strategia rozwoju Spółki. To także kwestia odpowiedzialności przed wszystkimi interesariuszami Spółki i administracją państwową, ponieważ jesteśmy największą spółką Grupy Kapitałowej PGE – koncernu energetycznego o znaczeniu strategicznym - odpowiedzialnym za bezpieczeństwo energetyczne Polski. Celem nadrzędnym obecnie wprowadzanych zmian jest dalszy rozwój Spółki, poprawa jej wyników finansowych oraz opracowanie strategii działania na najbliższe lata, która umożliwi efektywne zarządzanie aktywami PGE GiEK. Otoczenie polskiej branży energetycznej w ostatnich latach uległo wielu zmianom i aby móc im sprostać niezbędne są również zmiany wewnątrz organizacji. Niezwykle istotna w tym procesie jest odpowiednia kadra zarządzająca, która sprosta nowym wymaganiom i coraz większym oczekiwaniom stawianym nam przez przeobrażającą się branżę. Jeśli chcemy utrzymać się w tej rzeczywistości i w niej wygrywać, też musimy się zmieniać. Wypracowanie w firmie zdolności do zmian jest jednym z kluczowych zadań współczesnych menedżerów. W mojej ocenie zmiany kadrowe w PGE GiEK były konieczne. Jestem przekonana, że wpłyną one pozytywnie na szereg kluczowych procesów, pozwalając nam jeszcze efektywniej wypełniać rolę lidera w polskiej branży energetycznej.

Nie wszystkim takie działania się podobają. Związki zawodowe zawiadomiły Inspekcję Pracy. Zarzucają Pani łamanie praw pracowniczych. Co pani na to?

Nowe otoczenie branży energetycznej wymusza na nas potrzebę zmian, w tym także menadżerów zaangażowanych w procesy zachodzące w Spółce. Zmiany personalne przeprowadzone zostały z poszanowaniem prawa, w tym również wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce. Każdorazowo nad procesem zmian personalnych czuwa Departament Prawny oraz Departament HR. Dysponujemy zarówno dokumentami, dotyczącymi kluczowych obszarów działalności PGE GiEK, jak też wynikami audytów, przeprowadzonych przez nasze departamenty, ale też przez instytucje zewnętrzne. Na podstawie tych dokumentów mogliśmy zdiagnozować pewne niedociągnięcia, które ze względu na stabilność pracy Spółki oraz zapewnienie jej perspektyw rozwoju na najbliższe lata wymagają niezwłocznej korekty. Na liście tych, które wymagają natychmiastowego rozwiązania znalazły się m.in. brak długofalowej strategii działania Spółki, nieadekwatną do potrzeb strukturę organizacyjną i wymagające odświeżenia w niektórych przypadkach modele zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego od pierwszych dni swej działalności, Zarząd położył ogromny nacisk na jak najszybsze rozwiązanie wyżej wymienionych kwestii, w celu przyspieszenia rozwoju oraz zwiększenia efektywności działań realizowanych przez Spółkę.

Niektórzy ze związkowców mówią wprost, że pozwalniała Pani dotychczasowych pracowników, aby zrobić miejsce osobom, które działały w branży gazowniczej . To jednak trochę inna specyfika pracy niż w energetyce. Jak odniesie się Pani do tych zarzutów? Wielu liczyło, że wraz z nowym prezesem skończy się przyjmowanie do pracy osób, mających polityczne poparcie...

Branża gazownicza i energetyczna w najbliższym czasie będą ze sobą mocno związane, biorąc pod uwagę proces transformacji polskiej energetyki. Przypomnijmy, że w Elektrowni Dolna Odra, która należy do PGE GiEK, trwa obecnie budowa dwóch bloków gazowo-parowych o łącznej mocy ok. 1400 MW, które pozwolą odtworzyć moc elektrowni po wycofaniu wyeksploatowanych bloków węglowych. Dobrze znane nam są problemy krajowej energetyki konwencjonalnej. Wiemy jak ważne jest dzisiaj utrzymanie potencjału m.in. w kompleksie bełchatowskim zarówno w aspekcie energetycznym jak i utrzymania tysięcy miejsc pracy. Jest to ogromne wyzwanie, ale z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą z pewnością uda nam się mu sprostać. Każda z nowo przyjętych osób ma w mojej ocenie odpowiednie kompetencje do piastowania powierzonego stanowiska. Ich praca będzie przez Zarząd Spółki oceniana na bieżąco.

W ostatnich dniach PGE zapowiedziało rezygnację z projektów wartych miliard złotych. Wśród inwestycji, z których zamierza się zrezygnować, wymienia się też branżę węglową. Czy koncern PGE GiEK będzie musiał rezygnować z którychś z zaplanowanych przedsięwzięć?

Zgodnie z zapowiedzią Zarządu PGE o konieczności podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych w spółkach całej Grupy Kapitałowej zostały podjęte analizy projektów pod kątem ich efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową. Na ich podstawie i zgodnie z rekomendacją Komitetów: Inwestycyjnego, Teleinformatyki, Rozwoju Biznesu i Innowacji w centrum korporacyjnym Grupy, zarząd PGE postanowił zamknąć projekty i programy o łącznej wartości ponad miliarda złotych w perspektywie najbliższych 5 lat. W najbliższym czasie Grupa skoncentrowana będzie na realizacji swojej podstawowej działalności, którą w przypadku spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest wytwarzanie energii elektrycznej oraz dostarczanie paliwa niezbędnego do produkcji tej energii. W praktyce oznacza to, że redukcji poddane zostaną projekty poboczne m.in. z obszaru Badań i Rozwoju, ICT a także drugoplanowe inwestycje i sponsoring, na który to o połowę zostały zmniejszone nakłady finansowe. Nasze elektrownie opierają swoją działalność na węglu, który na ten moment jest podstawą krajowego miksu energetycznego. Z pewnością wszelkie projekty zapewniające właściwe funkcjonowanie tego obszaru, w tym inwestycje proekologiczne dostosowujące jednostki węglowe do konkluzji BAT, będą kontynuowane.

Wydarzenia

W Bełchatowie górnicy wciąż pytają o Złoczew. Czy ma Pani świadomość, że po uspokojeniu się sytuacji z koronawirusem, nowemu szefowi PGE GiEK przyjdzie się zmierzyć z ogromnymi niezadowoleniem górników i energetyków, którzy mają już dosyć odwlekania decyzji w tej sprawie? Organizacje związkowe zapowiadają strajki i protesty. Gdy zapytają co ze Złoczewem, co wówczas Pani odpowie?

Proces zabezpieczenia koncesji wydobywczej dla złóż w okolicy Złoczewa jest realizowany jak wiele innych procesów wynikających z opcji strategicznych Grupy Kapitałowej PGE. Chciałam zauważyć, że samo uzyskanie koncesji nie jest tożsame z rozpoczęciem tej inwestycji, a jej realizacja zależeć będzie w głównej mierze od otoczenia regulacyjnego w kraju i Unii Europejskiej. PGE podchodzi do tematu Złoczewa z pełną odpowiedzialnością w takim jej rozumieniu, że analizuje projekt z perspektywy obaw i nadziei społecznych, z perspektywy potencjalnych korzyści ekonomicznych i strat oraz z perspektywy bezpieczeństwa i stabilności energetycznej Polski ze szczególnym uwzględnieniem potencjału źródeł odnawialnych i potencjału paliw konwencjonalnych. Podjęcie finalnej decyzji dotyczącej realizacji inwestycji w złoże Złoczew możliwe będzie po wypełnieniu warunków przewidzianych w „Programie dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce”, przyjętego przez Radę Ministrów w 2018 roku. Do tych warunków należy przede wszystkim podjęcie decyzji dotyczącej roli węgla brunatnego w krajowym miksie energetycznym w perspektywie długoterminowej, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających przewidywalność ekonomiczną nowych projektów złożowych oraz zapewnienie finansowania przedsięwzięcia.

Według szacunków PGE w tym roku zapłaci ok. 6 miliardów złotych za emisję CO2. To astronomiczna kwota. Może warto pomyśleć nad innymi metodami wykorzystania węgla. Dwa lata temu w Bełchatowie gościli japońscy naukowcy, którzy wspólnie z naukowcami z Krakowa wiele mówili o nowoczesnej metodzie zgazowania węgla. Zaletą japońskiej technologii jest czystsze spalanie węgla niż w tradycyjnych blokach. Czy PGE GiEK rozważa ten pomysł wobec drakońskich opłat za CO2?

Energetyka konwencjonalna cały czas pozostaje fundamentem krajowej energetyki i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski. Sama tylko Elektrownia Bełchatów pokrywa ponad 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, dostarczając prąd do około 11,5 mln gospodarstw domowych. Węgiel brunatny zużywany jest głównie przez elektroenergetykę (zużycie krajowe ok. 58 mln ton rocznie). Właściwości fizyczne tego surowca determinują jego wykorzystanie w niewielkiej odległości od miejsca wydobycia, dlatego nie istnieje rynek tego surowca. Elektrownie węglowe zapewniają stabilność wytwarzania energii, a ze względu na niskie koszty wydobycia - węgiel brunatny przez długi czas był tanim źródłem energii. Istotną jego wadą jest jednak wysoka emisyjność, która z uwagi na coraz wyższe ceny do uprawnień do emisji CO2 wpływa na znaczne podwyższenie kosztów produkcji w oparciu o to paliwo. Innowacje mogą posłużyć wdrażaniu niskoemisyjnych technologii oraz alternatywnemu wykorzystaniu węgla brunatnego. W tym zakresie jedną z analizowanych metod jest jego zgazowanie. Zgazowany surowiec (gaz syntezowy) cechuje się mniejszą emisyjnością i umożliwia wykorzystanie zsynchronizowane z popytem. Syngaz mógłby być wykorzystany w elektroenergetyce i w ciepłownictwie, ale także do wytwarzania benzyn syntetycznych i innych produktów chemicznych. Projekt jest jednak na bardzo wczesnym etapie analiz.

Wydarzenia

W ostatnich miesiącach wiele mówi się o alternatywnych rozwiązaniach energetycznych w kontekście Bełchatowa. Niektóre już się wciela w życie, jak chociażby farmy fotowoltaiczne. Szerokim echem w Bełchatowie odbił się pomysł PGE, aby w Elektrowni Bełchatów spalać odpady z Łodzi i regionu. Na jakim etapie jest ten projekt?

Projekt budowy na terenie Elektrowni Bełchatów niskoemisyjnej Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów (ITPOE), z której będzie mogła być produkowana energia elektryczna i ciepło, jest na etapie wstępnej koncepcji. Umiejscowienie tego typu instalacji na terenie bełchatowskiej elektrowni byłoby korzystne ze względu na istniejącą infrastrukturę wyprowadzenia mocy, a także wpisywałoby się proces transformacji energetycznej Grupy PGE. Zakładamy, że ITPOE w Elektrowni Bełchatów mogłaby powstać najwcześniej w 2024 roku, a jej wydajność mogłaby oscylować w przedziale ok. 150-180 tys. ton odpadów z województwa łódzkiego na rok. Ponadto, dalej intensywnie rozwijamy potencjał terenów położonych przy bełchatowskim kompleksie energetycznym. Docelowo planujemy tu wybudowanie czterech farm fotowoltaicznych, m.in. na zwałowisku wewnętrznym Pola Bełchatów o powierzchni ok. 11 ha, na terenie składowania surowców towarzyszących o powierzchni ok. 31 ha oraz na „Bliźniaczej Górze Kamieńsk”, gdzie dysponujemy terenem o powierzchni aż 47 ha. W ubiegłym roku podpisaliśmy ze spółką PGE Energia Odnawialna umowę o współpracy przy realizacji pierwszej instalacji fotowoltaicznej przy Elektrowni Bełchatów o powierzchni blisko 100 ha. Tylko ta inwestycja pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE nawet o 60 MW. Niektórych może dziwić, że PGE GiEK, jako spółka z Grupy PGE produkująca energię ze źródeł konwencjonalnych, inwestuje w rozwój OZE. Jest to jednak dowód, że naszą misją jest nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale także wykorzystanie potencjału naszych obiektów zgodnie z kierunkami transformacji energetycznej kraju. Warto podkreślić, że takich projektów w PGE GiEK jest coraz więcej. Oprócz budowy kilku farm fotowoltaicznych przy Elektrowni i Kopalni Bełchatów, planujemy również budowę instalacji PV o mocy nawet 125 MW na terenie Elektrowni Dolna Odra.

Załoga kopalni i elektrowni jest coraz starsza. W kolejnych latach coraz więcej górników i energetyków będzie przechodziło na emeryturę. Czy koncern PGE GiEK planuje przyjęcia młodych osób do tych zakładów? Na to liczą przyszli absolwenci klas patronackich PGE.

Z taką właśnie ideą w szkołach technicznych i branżowych powstały Klasy Patronackie PGE. Strategia całej Grupy PGE zakłada wspieranie takich modeli kształcenia w szkołach branżowych i technicznych, które odpowiadają przyszłym potrzebom kadrowym poszczególnych linii biznesowych wchodzących w skład Grupy. Jesteśmy największą polską spółką z branży energetycznej i już dzisiaj musimy zadbać o wykwalifikowane kadry na przyszłość. Klasy patronackie PGE mogą ułatwić nam ten proces, ponieważ kształcenie odbywa się w nich zgodnie z technicznymi realiami i rzeczywistymi potrzebami lokalnego rynku pracy a co najważniejsze jest receptą na przygotowanie nowych fachowców na przyszłe potrzeby naszej firmy. Zachęcamy młodzież do wybrania odpowiedniej ścieżki zawodowej, bo to właśnie Ci młodzi ludzie będą mogli uzupełnić lukę pokoleniową i kompetencyjną w bełchatowskim kompleksie energetycznym. Dzięki podpisanym porozumieniom uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu, na który będzie zapotrzebowanie lokalnym rynku pracy. Posiadane przez absolwentów Klas Patronackich kierunkowe wykształcenie z pewnością będzie ogromnym atutem przy przyszłych przyjęciach do Kopalni i Elektrowni Bełchatów.

 

 
komentarze (144)
Dodaj komentarz

Ta Pani łajza nad łajzami wymienia ludzi w energetyce znających ten rynek wiedzacych co robią i mających wykształcenie w tym kierunku. Wymienia ich na swoich znajomych z gazowni. Jak zaczniecie czytać co Ci ludzie wcześniej robili to pracowali dla Krystyny z gazowni. Dla takich ludzi MWh i kWh to jest to samo.....

Dzięki Kaczorowskiemu, który stworzył giekse opartą na potężnych fundamentach z fachowców kopalni i elektrowni, Polacy mają jeszcze prąd w gniazdkach. Tani Polski prąd. Gieksa już przeżyła ataki pseudo menadżerów telefonii komórkowej, Adidasa, Szefa basenu czy śmieciarek, po którym pozostał smród do dziś. Nowa prezes robi to, od czego powinien zacząć Ostrowski. Wywala ludzi zatrudnionych przez prezesa, który prosto ze swojego biura trafił do celi. Ponoć Antoni bronił go do ostatniej chwili w towarzystwie posłanek z Dolnego i Górnego Śląska. Czy posłankom też się oberwie? Prezes Sławomir Z. zatrudnił wielu znajomych z grila, podwórka, wczasów czy facebooka. Co z nimi?

Tak jest, trzeba przypadkowych ludzi zatrudnionych przez S.Z. wysadzić. Ostrowski tego nie zrobił bo S.Z. z posłankami z Bełchatowa, Jeleniej Góry i Górnego Ślaska zabiegal aby był to Ostrowski bo bedzie miał na niego i prezesów różnych spółek i dyrektorów oddziałów przełożenie. Dzisiaj już nie ma Ostrowskiego (ma miękie lądowanie) a S.Z. przełóżenie na decyzje na dawnych kolesiów dalej ma .(jedni się boją inni maja wdzięczność bo nigdy by do tego nie doszli ) Gonić ten smród wysypiska.

Zrozum idioto ze ona poza paroma wyjatkami wywala wlasnie fachowców sciagnietych przez Kaczorowskiego. Ci co zostali zatrudnieni przez SZ jeszcze pracuja. Ta prezesina przyszla tutaj z konkretnym planem który z uwagi na przelozenie wyborów zostal przesuniety. Zobaczycie co ona zrobi po wyborach razem z Dabrowskim. Beda ogromne zwolnienia i nie bedzie znaczenia czy pracuje dlugo czy zostal przyjęty przez różnych politykow. Koniec Belchatowa nadchodzi duzymi krokami. Wowczas bedzie sie jeden z drugim cieszyl.........

Pani Prezes nie przejmować się szczekaniem nieudaczników i darmozjadów. Ciąć do spodu bo będą przeszkadzać, szkodzić i donosić. Szczególnie ci od Pieluchy to źli ludzie. Wyjaśnić nieprawidłowości i przekręty, wyciągnąć wnioski.

ciebie i twoją rodzinę też wytnie....debilny hamburgerze

Po to nowy zarząd PGE ma liczyć zyski nie straty na zatrudnieniu, a Prezes to zwykły słup od podpisywania i nic więcej, oj bedzie płakać Bełchatów, przemysłu ni ma, a etaty się utną nierobom.

Sprawa po malu sie wyjaśnia. Polecam artykuly na CIRE. Ta cwana ekipa przyszla tutaj dokonac wydzielenia PGEGIEK do tzw. aktywow weglowych. W PGE pozostaje wiatraki na ladzie i morzu, reszta OZE i cieplownictwo. Reszta WON!!!! GDZIE teraz sa trole co myślą ze tu chodzi pileuchowa i janowska? Belchatow bedzie pohrzebany razem ze śląskiem. Dalej sie cieszycie????

Gdzie ta Janowska i Pielucha od Złoczewa, pięć lat go budują, mieli cała władzę i co, pic na wodę.. Pielucha i inne narobili takiego burdelu w tych firmach że do końca funkcjonowania tych firm będzie się to ciągnąć.

Trzech nowych dyrektorów na Węglowej ?

Każdemu nowemu Zarządowi należy dać szansę i trochę czasu na działanie, żeby móc ocenić efekty. Pierwsze wrażenie z wywiadu, to niezbyt precyzyjne informacje z dużą dozą dyplomacji informacyjnej. Niestety prawdziwi Energetycy szybko wyczują o co chodzi, bo nie da się pogodzić interesu biznesu właściciela z interesem biznesowym pracowników, no chyba, że trafiliśmy na wyjątkową bryłkę złota

Chcialbym zebys mial racje. Jednak danie szansy tej nowej grupie zacieznej oznacza rozpoczęcie likwidacji Belchatowa i Turowa. Pierwsze kroki juz zostaly poczynione. Teraz rozpocznie sie grilowanie spółek zależnych i potem kopalni i elektrowni. Tylko czemu ma to służyć? Czy czasem nie zostalismy przehandlowani kosztem uspokojenia UE tym co sie w kraju wyprawia? Nie wiem. Wiem jednak to ze ta grupa nie jest od rozwoju spolki tylko do jej zwijania tzn. przygotowania do zmiany organizacyjnej

A która grupa po 1989 roku była za rozwojem, tylko wyprzedaż.

Nowy prezes w Elbest Hotele i 3 nowy pełnomocników zarządu na węglowej info z dziś .

Poniżej pisałem że zobaczycie co nam szykuje grupa gazownicza....... Plany dla Bełchatowa niestety rysują się w czarno-brunatnych barwach. Będziemy wszyscy piszczeć........i Ci z KWB i ELB i ze wszystkich Spółek Zależnych.....każdy kto minusuje te informacje to niestety ale troll na usługach tej grupy.......

Kilka lat temu osoba kumata w branży węglowej jednoznacznie stwierdziła, że wydobycie węgla ze złoża Złoczew będzie znacznie droższe niż z drogiej odkrywki Szczerców. Czy to prawda? Może ktoś wypowie się na ten temat.

W 2008 zacząłem pisać pracę dyplomową, fakt z energoelektroniki, ale na wydziale elektrycznym, naukowcy chcieli ratować Bełchatów, ale jednoznacznie stwierdzono, że to nie ma sensu, Złoczew jest zbyt drogi, a Pani prezes mydli oczy na temat zgazowania węgla w złożu ... Ludzie, to wymyślono w XIX wieku, ale nadal jest na etapie badań, pominę to iż nawet gdyby, to zapomnijmy o tak wielkim zatrudnieniu, na tę chwilę wszystko ma być co najmniej bezobsługowe. Kur... niech władza zapewni rozwój przemysłu w tym mieście, a nie parki, kur... pouzbrajac działki pod inwestycje, zachęcić kogoś, nie tylko by do koryta się dopchać bo stare torfy zagłosują, a co z naszymi dziećmi, to dla nich domy zbudowaliśmy, a im przyjdzie uciekać...

W końcu ktoś normalny i prawde piszę

Problem w tym, że aktualnie w Bełchatowie przy korycie są ludzie z nikąd, w żaden sposób nie związaniu z tym regionem, więc im to wisi co będzie dalej z regionem. Wręcz przeciwnie, są wśród nich tacy , którzy wręcz sabotują wszelkie inicjatywy majce na celu rozwój regionu oparty nie koniecznie na kończących swój żywot kopalni i elektrowni. Oni za chwilę stąd znikną i mają to w głębokim poważaniu. Zresztą czego można się spodziewać po rożnego rodzaju spadach. Co do Złoczewa to jest mydlenie oczu. Wiadomo że Złoczewa nigdy nie będzie , a pani z gazowni powtarza ciagle te sam bzdury, zreszta co jej poprzednicy, choć sama w to nie wierzy. A zresztą może i wierzy, bo nie ma zielonego pojęcia o tym oczym mówi.

Masz rację kolego wyżej, był dobro czas ale władze regionu, miasta z Kaczorowskim na czele nie zrobiły nic dla alternatywnego rozwoju. Przecież średnio rozgarnięty powinien wiedzieć że kiedyś węgiel się skończy. Ale wszystkim było tymczaso dobrze i głosowali bez rozumu. Teraz robi się efekt. Dla przykładu Radomsko, uprzemysłowione miasto w PRL jakoś daje radę a Bełchatów kicha.

Napiszę to tak, otóż kraina mleka i miodu zakończyła się, a władza jest po to, by myśleć w przód, czego nie dokonała, miasto z takimi możliwościami zaprzepaścić, no nie pojmuję i jak głosi powiedzenie z ręką w nocniku został Bełchatów, ja nie pracuję w EBE i mam to szczęście, ale rzesza nie odnajdzie się na wolnym rynku pracy, tak jak większość - uciekają stąd, a parki to dla wyborców, bo miasteczko żyje z emerytów, taka prawda.

Spokojnie. Odsiecz nadchodzi. Olej z szablą na kucyku powstrzyma Pisowski walec.

Gdyby on nie podjął rękawicy to niestety już bys był bez pracy........debilu

Podjął rękawicy? Do tej pory chadzał z Janowską i Pieluchą pod ręce a jak Pis wykosił kolegów z innej frakcji, to prosił o pomoc posła „totalnej opozycji”. Zgubił telefon z numerami koleżanek? O pracę się nie martwię, bo w tym kołchozie nie pracuję...Chamie.

Nie pracujesz ale przypadkiem wszystko wiesz. Szczerze mówiąc mam gdzies wycinananie miedzy frakcjami pis. Ale jak traca ludzie prace którzy pracuja kilkanascie lub kilkadziesiat lat to jest to dla takich baranów cos dobrego. Jak nie przedluza sie umów to tez dobrze. Przez takich jak ty akceptujacych taka dzicz bedziemy zawsze traktowani jako zwykla sila robocza

Obudziłeś się? Premier powiedział, że wszyscy będziemy zaapierdalać za miskę ryżu i Pis realizuje ten plan. Działalność Olejnika jest śmieszna i żenująca, bo wcześniej wchodził Pisowi bez mydła, tylko ostatnio zaczęło go uwierać.

Kto z nieudaczników od Pieluchy pracuje kilkanaście lat?

Zostawcie tego nieudacznika i darmozjada, szkoda gadać.

boli ****?? ma boleć .......

Pamiętajcie jedno, otóż zarząd to zawsze są najemnicy, obcy, mają zrobić słupki, później taka prezes jest spalona, a restrukturyzacji nie unikniemy, ale takie coś przeprowadza się latami, a nie at hook, Ona jest na zasadzie, Po to kowal ma kleszcze, ja jestem prosty inżynier i pewne sprawy naswietlałbym już dziesięć lat temu, a dlaczego tego nikt nie robił. Odnośnie pytań i odpowiedzi tej Pani, broszura opracowana przez jakiś pajacy.

A dlaczego 10 lat temu nie naswietlales tych spraw, chcesz jak inni aby ktoś za Ciebie to robił. To taktyka tchórzy. Inni to Cię tylko wydymia. Takie życie. Działania w imię prawdy i rozwoju ma swoją cenę. Tego doświadczyłem. Ale inaczej postępu nie będzie. Pozdrawiam.

ile wpadło od mocodawcy??

To są tacy sami fachowcy od gazu jak poprzedni byli od węgla. Eksperci z półstudiami po partyjnych koledżach kładą jedną państwową spółkę po drugiej. Módlcie się, żeby ostatnim kursem z kopalni nie wracać pieszo, bo naprawią wszystko i wszędzie zrobią dobrą zmianę.

Tu w akcji: https://www.youtube.com/watch?v=ovPwFVxghUw Szkoda złudzeń.

kolejna prezes , kolejny prezes i tak w koło , aby porobić jakiś czas i zagarnąć milionowe odprawy , a na dole mali się żrą i kłócą emoji oj ludziki ludziki , jacy wy jesteście śmieszni

Ja perdole, ale bełkot. Wysłane pytania do Gieksa i przesłane po jaiimś czasie "odpowiedzi". To taki wywiad. Ta pani chyba myśli, że im dłużej i bardziej fachowo coś napisze to nikt nie zauważy, że tak naprawdę na pytania nie odpowiada.

Przecież to nawet nie są odpowiedzi na zadane pytania... Interesuje mnie kwestia zwolnień, bo krążą plotki, że nowa prezes ma w planach zwalniać tysiące ludzi... Następnym razem proszę pytać tak długo, aż uzyskanie odpowiedzi na pytania i dopiero zamieszczać wywiad.

Może nowa pani prezes zainteresuje się hałasem z taśmociągów dla mieszkańców Janówki. Bo ci z kopalni kłamią jak najęci, ludzie bez honoru.

Naczelny inwestycyjny od Pieluchy nie ma czasu się tym zająć, kasę musi robić tu i tam.

Przyjmowani bez konkursu to mogą być sieroty po zmarłych pracownikach. Stanowiska pracy są na elekrokopalni od dawna dziedziczne.

Wiecie, że ani pytań ani odpowiedzi prawdopodobnie Szefowa nie widziała nawet... dział to zrobił wrzucili zdjęcie i juz, odpowiedzi są nic nie wnoszące taka papka.

Jaki to jest wywiad? Chyba wysłane i pytania i korporacyjno-marketingowe odpowiedzi, które nic nie wnoszą

Jeszcze pare lat i sie kazdy przyzwyczai do komunistycznych zagrywek. Jestes w partii masz prace. Jestes bezpartyjny nie masz sobrze platnej pracy. Jestes z obozu przeciwnego masz przej... Jedyne wyjscie to glosowac z glowa i miec nadzieje ze ludzie wyksztalceni i kompetentni beda cenieni przez pracodawow a obiboki po znajomosci i niedojdy znajda swoje miejsce na innych stanowiskach

Pasuje jak ulał dla tych od Pieluchy.

No teraz są metody stalinowskie...chyba jednak duzo gorsze....pasuje jak ulał do gazownikow

Sprawy kadrowe mnie nie interesują przecież i tak bez namaszczenia nikt nie będzie przyjmowany. Z wypowiedzi nic nie wynika, dalej nie wiemy czy Złoczew ruszy. Dokumentacja leży parę lat i wypowiedzi marketingowa nic nie wnosi. Nadzieja ……………...

Slyszysz że rusza budowa Baltic Pipe. Za dwa lata masz rurę z gazem na Rogowcu. Wszystko jasne.

Nie bez przyczyny Zloczew lezy. Ekipa od gazownictwa nie przyszla tutaj zeby Zloczew uruchamiać......

Pracuje w Łodzi. Codziennie dojeżdżam do pracy. W d.... Mam ten Belchatowski cyrk. A w kopalni jak nie ludzi PO pokroju Rozniatowskich to PiSu typu Jeże.... Jak ma być dobrze w tym kraju

Jak masz w **** to siedz cicho.

Ciebiedotami z robionymi na starość licencjatami po częstochowskich sorbonach bryły świata się nie ruszy.

Pani Prezes, proszę się trzymać, iść do przodu. Poprzednicy od posłanek zapuścili kadrowo te firmy, a szczególnie ci od Pieluchy. Trzeba robić kadrowa zmianę bo nic z tego nie będzie. Ci nieudacznicy i kombinatorzy będą przeszkadzać i dalej robić szkody. Taki zwolniony naczelny grabarz kadrowy ile zrobił złego i ile szkód narobił firmie. Powinien za to odpowiadać, zresztą razem z Pieluchą.

Marne informacje przekazał Ci zleceniodawca. Póki co Pani Prezes z gazowni wywalila raptem 2 osoby z pis -1 od pieluchy 2 od maciory. A reszta jakos przypadkiem poleciala na ich konto. Ciebie tez z czasem pogoni spokojnoe3

Biuro zatrudnienia w Sulmierzycach mają zlikwidować, skończy się patologia. Winnych pociągnąć do odpowiedzialności.

co to jest za biuro zatrudnienia w Sulmierzycach , o co chodzi bo nie kumam? kto jest taki mocny w tej wiosze ?

No jest taka jedna misiewiczka od Pieluchy co elektrownią trzęsie.

Nie boj sie nie boj. Ciebie tez powioza......

I wpadlo na konto trola pare zlotych. Musisz sie lepiej postarac to moze jakas premie Ci prezesina przyzna

Głosowali na Prawo I Sprawiedliwość niby a nie na Przekręty I Sku.........!!!!!

Prawo i sprawiedliwość jest tylko z nazwy. Obudź się. To papierowe państwo, nikt za nic nie odpowiada, tylko dojenie kasy idzie w najlepsze.

Jakby ludziom nie odpowiadało to by na to nie głosowali.

Ostatnie przyjęcia w marcu wszyscy ludzie z Pisu prosto z ulicy i po znajomościach

Z tego co wiem to zatrudnili wykwalifikowanych fryzjerów masażystów masaży i nawet jeden ksiądz elegancko a bidne ludziki że spółek łódzą się przejściem na kopalnie jak za pięć lat zacznie się kończyć węgiel da się wystarczy ulotki nosić

Z biura z Sulmierzyc też?

Tadek siedź na na pupie emerycie stary i zawistny wszędzie te twoje wpisy płyta ci sie zaciela.

A Rakówką beda pływały tankowce z gazem dla ELB.

Pogonić misiewiczów z Pajęczna i z Radomska zatrudnionych w ciagu ostatnich 4 lat. Bez konkursów o ogłoszeń. Wystarczy sprawdzić. Ilu ich było? Masakra.

A czemu 4 lat. Ja bym sprawdził conajmniej 10 lat. W tym i ciebie

Racja trzeba sprawdzić znajomości innych zatrudnionych bo kopalnia np oficjalnie nie prowadzila zatrudnienia za po a w bialym domu same młode **** skąd sie wzięły i od kogo są podobnie jest w pentagonie

Jak to jest ze Ja rodowity Bełchatowiak, Bełchatowskiego liscia na Bełchatowskiej dzialce nie mogę spalić, bo mandat i przylepka truciciela środowiska, a jakaś już nie bełchatowska elektrownia może palić łódzkie smieci na potęgę w tysiącach ton, po to tylko żeby przybłędy z całej polski robotę miały.

Przyszłość Belchatowa jest już jasna. Banda Sasina z Białegostoku i z gazowni przyszła właśnie realizować cele. Wycięcie ludzi związanych z ta firmą, likwidacja spolek zależnych i kopalni. Do Elektrowni będzie dociagniety gaz i nastapi zmiana zasilania paliwa. Dlatego zwiazki zawodowe z elektrowni siedza cicho. Im to jest obojetne. Kopalnia jest do zaorania a wraz z nia spolki zalezne. Jak mówi prezesina musza być przygotowane do zmian organizacyjnych tzn dostosować się do zmieniajacych sie realiów. See you Złoczew i kopalnia. Wiwat nowa rzeczywistość.

POJEDZIEMY DO NICH WKRÓTCE TYLKO KORONAWIRUS NAS DZIELI !!!

Właśnie sie rozpoczął plan rozbioru spolek zaleznych. Betrans, ramb, bestgum, elmen....a zwiazki nie reaguja. Jeszcze 2-3 miesiace a sie zacznie. 30% ludzi na bruk

Przecież tę pracę którą wykonują spółki w normalnych firmach wykona 1/3 ludzi. Przerost zatrudnienia, kumoterstwo, dziadostwo. Jakość pracy kiepska, terminy przeciągane, ceny z kosmosu, logistyka w lesie. Tak jest bo to wszystko chrzesniaki i szwagry. Beznadzieja. Władza tych firm powinna być natychmiast wywalona i rozliczona.

W **** byles gowno widziales. Przy okazji nazwales pracujących tam ludzi leniami i darmozjadami. Brawo. Pani z gazowni sie cieszy i medal przyzna

Znam to od środka, winię za to zarządy i dozór spółek.

W końcu ten wywiad jest zupełnie o niczym.

A co z nadgornikiem Jerzem od posłanki Janowskiej? 30 lat i taki awans?

Fachowców z PiSu na kopalni dużo. Taki Łukaszek C. od Lorka też zatrudniony oczywiście po "Kwalifikacjach". A wiadomo kompetencje on ma. Szczególnie zaawansowany poziom wchlaniania procentów.

Czytając między wierszami: nie będzie Złoczewa, pozostanie tylko trochę fotowoltaniki i spalarnia śmieci z całego województwa (i to też nie wiadomo). Za wiadomo, że będą spektakularne "przyjęcia" do pracy np: https://dzienniklodzki.pl/krzysztof-ciebiada-szef-pabianickiego-pis-dostal-prace-w-pge-giek-w-belchatowie-moja-nominacja-nie-ma-nic-wspolnego-z-polityka/ar/c1-14956250 ŻAL CZYTAĆ

fachowiec jakich mało, z takim CV spokojnie znalazłby robotę w NASA

wywiad z cyklu, przeczytaj, zrzygaj się i zapomnij, tak oto wy z lupanarskiego ddbełchatów mierne dziennikarzyny karmicie nas dzień w dzien, a czemu nie wysilicie się na naprawdę i nie spłodzicie jakigoś mega fajnego wywiadu z wartościową osobą już wiem, bo w waszej redakcji pracują same gimbazy, nie majce kompletnie nie mające pojęcia o dziennikarstwie. namnożyło się szumowin z pokolenia jp2 tudzież z i innych teraz pokazują ci potrafią . popatrzcie na choćby takie zacofane wzgl. PL kraje jak Bułgaria, Rumunia, Macedonia, Serbia, Rosja, Mołdawia i zacznijcie się wreszcie od nich uczyć wy zakazane mordy. dopóki tego nie zrozumiecie będę kazdemu i do kazdego dnia każdemu dziennikarzynie zatrudnionemu na etacie w ddbeechatów życzył te death. amin.

Juz niedlugo zmieni sie nazwa spółki na PGE GAZOWNICTWO I ENERGETYKA CIEPLNA.

Trafiłeś w sedno, sądząc po doborze ludzi w GIEKu i centrali PGE

Ta Pani zwalnia ludzi bez żadnych skrupułów. W ich miejsce są zatrudniani nowi pracownicy za duzo wieksze pieniądze i kazda jest zp poza Bełchatowa. Czy myślicie ze bedzie lepiej? Napewno inaczej. Zwalniani pracownicy z wieloletnim stażem w GIEK i dodatkow z jeszcze większym stazem w oddziałach utozsamiali sie z regionem. Nowi gazownicy przyszli z konkretnym planem ktory wylacznie zwiazany jest z drastycznymi cieciami kosztow. Starzy pracownicy kierowaliby sie sentymentem a nowym wylacznie wpadnie na konto olbrzymia premia.. Po wszystkim stad wyjada. I Ty z KWB i ELB i Ty ze spolek zaleznych juz niedlugo zobaczycie co Wam to nowe kolesiostwo przygotowalo.

Bajdurzysz, a ekipa od Pieluchy czy Milczanowskiej to inna była. Problem jest z posłami i senatorem z Bełchatowa. Nie mają jaj, nic nie mogą. Ludzie wybrali nieudaczników.

Napierdalali w wawie, ze radomsko i pajeczno nie jest z Bełchatowa trzeba ich wywalić to przysłali z Białegostoku i wyrzna wszystkich jak im ciągle cos nie pasuje taki oto wniosek kłótni ...tylko czekać aż sami sie spala tymi działaniami...

Tutaj trzeba zjednoczyc przedstWucieli naszego regionu do tego związku zawodowe i idziemy do swiniarni pokazac krysce gdzie jej miejsce kto jest za?

Dla kogoś kto nie wie co się dzieje to bajdurze. Baran jestes i tule. Chyba że troll oplacany przez nową prezesine. Ile za wpis? Regularne wpłaty są?

A Pielucha to co robiła z ludźmi, ty chyba od niej jesteś.

a kto wyleciał na bruk? nikt pacanie a ta banda z ludzmi się nie liczy będzie coraz gorzej...

A to trzeba byc od kogos by pisać jak jest? Ludzie jak widać w Bełchatowie to niestety są mało kumaci by zrozumiec po co ta ekipa tutaj przyszla.......

Ile trolu placa?

Tego dzienikarzynke przekupioną wysłał antonio z elektrykiem i próbuja tu kobitke zastraszyć.

Krystyna z gazowni co ze Złoczewem ? 

Jak to co, widzisz że balamuci, czyli nic. PiS niczego jeszcze nie wybudował i nie wybuduje. To co powstało za PRL to jest i z tego doją. Jacy wyborcy taki Złoczew.

"jakoś nie chce mi sie wierzyć w koporacyjne dobro, gdzie sprzedają na salonach za milliony ludzką godność, jakoś nie chce mi sie wierzyć, że doktryna czy idea może być bardziej święta niż życie człowieka"

Takiej kompromitacji z wyborami nie było nigdy w żadnym kraju europejskim. Kompletnie nieudolna i zaklamana władza

Nie tylko władza, cały ten PiS to banda nieudaczników. U nas w regionie prym wiodą ci od Pieluchy. Tylko kasa.

Co ty pierdolisz kto jest od pieluchy akurat może tylko jedna osoba a króluje Radomsko przynajmniej u nas

Masa ludzi u nas w elektrowni jest od Pieluchy, z kadrowym nieudacznikiem na czele. Biuro zatrudnienia w Sulmierzycach też pomaga. W pracy z tą idiotką nie idzie wytrzymać. Ciekawe czy będzie tym dyrektorem ekonomicznym?

Rozmowa z cyklu: jak nie odpowiadać na pytania

jak to jest być skrybą? Dobrze? https://www.youtube.com/watch?v=aiHW6BSm_p0

Zwolnienie z poszanowaniem prawa Pani Prezes gratulacje dla osób z pierwszej ławki w zakresie doradztwa idealnie Panią wpuściły w maliny czekamy na efekty . 

Zatrudnienia były bezprawne to i zwolnienia. To misiewicze.

nielubie jej ani slowa o zamknienciu kopalni

Świetnie przygotowane pytania, szkoda że prezeska odpowiada jak z formularza. Czego ci ludzie się boją, że tak sztywno gadają

Boją się odpowiedzialności za zawinione i nie zawinione decyzje, podjęte pod dyktando ,ze szkodą dla szeregowego pracownika czy dla środowiska.W dalszym ciągu szeregowy urzędnik nie odpowiada za swoje błędy. Za decyzje błędne powinni odpowiadać doradcy wraz z decydentem transparentnie i to jest wymóg chwili dla Rządzących.

Szanowna Beato, przecież z założenia w pisowskim państwie ma nie być odpowiedzialności. Dawniejszy prezes gieksy ani nikt nie wyjaśnił katastrofy górniczej w Turowie, a jak piszą ludzie stamtąd koszty to około miliarda złotych, w KWB spaliła się hala z olejowym syfem, którego tam nie powinno być i co, i nic. Kiedyś było państwo z tektury a teraz z papieru.

To,że do PIS wdzierają się ludzie ignoranci ,bez przygotowania do trudnych decydenckich decyzji nie znaczy,że wszystkich można stawiać pod wspólny mianownik. Jestem sympatykiem PIS i takie niesłuszne razy potępiam.Natomiast podciąganie poprzednich nieudaczników , oszustów i kombinatorów,którzy niszczyli kraj i wystawiać im nienależne laurki to też oszustwo.Faktem jest ,że przerost administracji razi a sprawy ciągną się latami i to trzeba zmienić z uwzględnianiem racji szeregowego robotnika i środowiska

Słyszałem o dobrej zmianie w 2015 roku, uwierzyłem, zaglosowalem. Po 5 latach widzę że to kolejna ściema i ciąg dalszy PRL i układu z Magdalenki. Około 80 procent na wysokich stanowiskach jest nie Polaków a pozostałe 20 to ich kolaboranci. Nie ma możliwości aby było lepiej. Mamy być do czarnej roboty i brania kredytów. Jak to jest że LOT stoi a rząd wynajmuje samolot za kilka razy większe pieniądze u ukraińskiego żyda. To tylko taki drobny przykład. Pozdrawiam.

Brawo Konfederat,że widzisz zło,ale i dobre strony też trzeba wziąć pod uwagę.Trudno zmienić mentalność ludzi ,którzy głęboko zapuścili korzenie a zmiana władzy w 2015 r.nie zrobiła z tym porządku z różnych przyczyn. .Opozycja zamiast ciągnąć ten wóz ,prześciga się w dobieraniem coraz to lepszych hamulców , a Konstytucja służy jako parawan dla wszelkiego rodzaju manipulacji. Z taśm podsłuchów dowiadujemy się ,kto nami rządził. Podałeś przykład i chwała Ci za to ,bo trzeba głośno mówić o takich oszustwach i eliminować ludzi płaskich i nijakich,to my ich utrzymujemy i my powinniśmy wymagać i nie chodzi tylko o te najwyższe stołki.Wszędzie ,gdzie postawiony jest decydent powinna być kontrola i zapewne do tego dąży p.Jarosław Kaczyński , pokazywał nie raz że jest świetnym strategiem ale i armia szkodników spora. Cieszę się ,że zauważyłeś zło życzę odwagi i serdecznie pozdrawiam.

Kaczyński jakby był w porządku to by wokół siebie zrobił porządek a nie zatrudniał ubeków i czerwonych jak np. sekretarkę Basię od Jaruzela, itd. kicha, pozory, beznadzieja.

Ha ha ha ale przykład-sekretarka .Radek otwórz oczy Pan Jarosław ma na swoim koncie tysiące przykładów na plus.Sekretarka nie podejmuje decyzji tylko organizuje i koordynuje pracę ,decyduje szef.

Pani Wioletto zrób pani porządek z tymi górnikami bo myślą że są pępkiem świata.Pozabierać wszelkie benefity i dodatki.Ludzie cięższą prace wykonują i za mniejsze pieniądze.Nie ma co sie z nimi pier...Podorabiały sie na kopalni i kozaczą.Drugie co to odmłodzić kadrę.

Te odpowiedzi to jakaś broszura.

Świat tylko od frontu odmalowany węglem i burakiem.

Bardzo dobrze pani prezes połowe nierobòw zwolnić , a reszcie obniżyć zarobki o połowe i nie będzie 5 mld start!

Aleś ty głupi, czubie

Z tym gazem spoko temat. Dużo konkretów. Dawno PGE tak otwarcie nie mówiło o pewnych planach.

barbi co się garbi

A ten łysy z 6 piętra od Pieluchy jeszcze jest zatrudniony, ciągle go nie ma więc trudno powiedzieć że pracuje?

Piotruś- odpuść już sobie to knucie. Nie kąsają ręki, która cię karmi

Ciągle go nie ma bo jakiś kopalin pilnuje aby nie kradli.

A w tej elektrowni to robią jakiś porządek kadrowy czy nic. Kadrowiec dalej fochy stroi, a to biuro w Sulmierzycach to dalej funkcjonuje?

Ale o co chodzi z tym biurem w Sulmierzycach?oświeć mnie!

A drożdże w Biedronce są? Cięgle ich nie ma i trudno powiedzieć czy jeszcze będą?

Wszystkie partie to tzw.gangi polityczne,każda ma swoje młodzieżówki,bojówki tak więc jeśli tylko wygrywają wybory to zaczyna się czystka,,, teraz my""podatnik musi utrzymywać to wszystko przecież dajmy na to taki preze s partii ,nie będzie im płacił z własnej kieszeni ,właśnie dlatego zawsze żerują na publicznym majątku ,no bo który prywatny inwestor zatrudniał by takich ludzi,?

Prywatnie to nieudacznicy. Już Piłsudski mówił że do polityki idą miernoty co w normalnym życiu nie dają rady. Wystarczy popatrzeć na Pieluchę i jej pretorian.

Reformować kadrę, szkolić, zmieniać nieudacznych i do przodu. Przejrzeć tych z Radomska i Pajęczna. Pielucha narobiła nieuzasadnionych bogaczy.

Haha geniusze po prywatnych szkółkach - przedszkolach, na politechnikę!!!

Konkretów zero. Odpowiedzi przepisane z przemówienia barbórkowego

No i super. Trudne pytania i konkretne odpowiedzi. To spółka skarbu państwa więc całkiem polityki nie da się w niej wyciąć ale idzie ku dobremu. Będziemy obserwować sytuację

Spółka jest akcyjna, w której udziały ma skarb panstwa. Więc hajs idzie w sporej części do prywatnej kieszeni.

No pewnie, dlatego trzeba się zgadzać na kumoterstwo i kolesiostwo, bo państwowe. Wykształceni ludzie po politechnikach i uniwerkach nie dostają stołka, bo konkursy są ustawiane, ale już kolesie bez merytorycznej wiedzy to i owszem. Zgadzajcie się pewnie nadal na rozkład państwa, bo w cywilizowanym kraju to są normalnie przeprowadzane konkursy i do tego uczciwie. Ale zapomniałem, że żyjemy w jakimś skansenie i bantustanie, polityka i kolesie ponad wszystko.

To, że ktoś jest związany z partią nie oznacza, że jest nieudacznikiem. Nie generalizujmy.

Hahaha, polityka kadrowa w PGE, boki zrywać emoji Stołki obsadzone przez "swojaków", to tylko w Polsce są takie cyrki. Dajcie spokój.

beka.niekoniecznie w Polsce tylko, np.pani Christie Lagarde szefowa EBC -europejski bank centralny ,została uznana winną przez sąd ,ale nie wymierzono jej kary,jak widać w świecie są równi i równiejsi ale ,w tv ciii ,warto to sprawdzić ,żeby sobie porównać

O zatrudnieniu Ciebiady w bełchatowskim koncernie spekulowano od ponad miesiąca. To były wiceprzewodniczący łódzkiego sejmiku i były poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pabianic, w kręgach partyjnych znany też jako polityczny przyboczny Janiny Goss, nieformalnej szefowej PiS w Łodzi i przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego. Krzysztof Ciebiada dostał pracę w Bełchatowie niedługo po tym, gdy w koncernie „czyszczenie” zaczęła nowa prezes Wioletta Czemiel - Grzybowska.

- Moja posada w PGE GiEK nie ma nic wspólnego z polityką, pracuję tu ciężko robiąc to, na czym się znam i zgodnie z wykształceniem, jakie posiadam - mówi nam Krzysztof Ciebiada. Krzysztof Ciebiada maturę zdał dopiero przed kilku laty, ale w zeszłym roku ukończył licencjat z prawa w biznesie na Akademii Polonijnej w Częstochowie, teraz zaś kontynuuje naukę, by zdobyć tytuł magistra. https://dzienniklodzki.pl/krzysztof-ciebiada-szef-pabianickiego-pis-dostal-prace-w-pge-giek-w-belchatowie-moja-nominacja-nie-ma-nic-wspolnego-z-polityka/ar/c1-14956250

I z góry już osądzony... Jakie to polskie. Jako prezes ma prawo dobierać sobie kadrę wg własnych preferencji. Jak on jej odpowiada to w czym problem? Zazdrość zżera żywcem

Prezes ma prawo dobierać kadrę według własnych preferencji w swojej prywatnej firmie, a nie państwowej. Tutaj powinny liczyć się kompetencje, a nie preferencje pani prezes. Poza tym, czy mało jest w Bełchatowie ludzi o kierunkowym wykształceniu górniczym, czy enegetycznym? Po co ściągać ludzi z poza regionu? Nasi ojcowie budowali kompleks energetyczny od lat siedemdziesiątych, a później w nim pracowali przez co rozwinął się Bełchatów. A teraz przychodzi ktoś z zewnątrz, na krzywy r.j, bo tu można zarobić o nie trzeba mieć wiedzy, wykształcenia, tylko odpowiednie koneksje. Jak już się któryś dostanie do polityki, to automatycznie staje się specjalistą we wszystkich dziedzinach, a później się z nas śmieją na świecie i opowiadają o nas dowcipy. I nie mówię tu tylko o pis, ale także innych ugrupowaniach politycznych. Banda miernot bez grama pokory.

Ujawnienie tego faktu to zasługa Marcina Dardy, dziennikarza.

dodaj komentarz
Czytaj także