Reklama

Rodzicu, możesz starać się o wsparcie materialne dla swojego dziecka

Opublikowano:
Autor:

Rodzicu, możesz starać się o wsparcie materialne dla swojego dziecka - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Kultura i edukacja Od 3 września rusza nabór na wnioski o stypendia szkolne. Dokumenty będzie można składać do 15 września w bełchatowskim magistracie.

Niezbędnym aspektem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku oraz dołączenie odpowiednich dokumentów o zarobkach poszczególnych członków rodziny, zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe. Druk wniosku dostępny jest w każdej szkole, w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Bełchatowa.

Stypendia przysługują uczącym się bełchatowianom, którzy nie ukończyli 24 roku życia. Natomiast nie będą one przyznawane uczniom spoza terenu Bełchatowa, osobom, które otrzymują już inne stypendia ze środków publicznych oraz dzieciom uczęszczającym do klas ,,0”.

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM:

• miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 514,00 zł miesięcznie (stan na 08.08.2018 r. O zmianie kryterium powiadomimy niezwłocznie po podjęciu rozporządzenia przez Radę Ministrów).
• zamieszkanie ucznia na terenie miasta Bełchatowa.

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.Wniosek mogą złożyć:

• rodzice lub opiekunowie
• pełnoletni uczeń
• dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku m.in.:

• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
• z tytułu umowy zlecenia – umowa,
• odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
• zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
• zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
• decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
• dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej, (w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),
• dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
• dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,

• każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
z pracy dorywczej).

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.
Katalog ww. form realizacji dostępny jest w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa,

ul. Kościuszki 1, pok. 402.

Dokumentowanie wydatków:

1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających i poniesienie.
2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :

• rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
• pełnoletni uczeń,
• dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np. :

• śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

• wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
• klęska żywiołowa,
• pożar, włamanie, zalanie mieszkania,
• utrata pracy przez rodzica/ opiekuna,
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudne sytuacje i utrudniające naukę.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjny, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Przyznanie zasiłku nie zależy od wysokości dochodów rodziny.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

Zarejestruj się w serwisie, aby korzystać z rozszerzonych możliwości portalu

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE